వెలుగు రేఖ…చీకటి నిండిన బతుకులో

వెలుగు రేఖ…

వెలుగుగెక్కడో ఉండదు
నీమనసు కుహరాల్లోంచి
ఆలోచనలను చీల్చుకుంటూ
వస్తుంది
చీకటి నిండిన బతుకులో
చిరురేఖై ఊరడిస్తుంది

నిదురలేని రాత్రిళ్ళు
వదరుబోతు ఉదయాలు
నిను కబళిస్తామంటాయి
ఆశను ఆర్పేసి
వెలుగును ఊడ్చేసి
పరిహసించిన ప్రతిసారీ
నీలోంచి వెలుగు తేజం పుంజుకుంటూ
నిరాశ నిస్పృహలను తరిమేయాలి

సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *