వేధింపులు…నేటితరపు స్త్రీలు

అంశం:- వేధింపులు
శీర్షిక: – చెరసాల దుఃఖం
రచన:- మల్కపురం నిరంజన్

ఆ.వె
తానుకష్టఫలము తాగుటకుమరిగి
ఖర్చుబెట్టమనసు గానలేక
ఆలుపిల్లలుకడ యన్యాయమవ్వగ
కాపురాలు కూలె కాలమొచ్చు!

ఆ.వె
నేటితరపు స్త్రీలు నిజజీవితములోన
సాధనలుసలుపుగ స్వప్నములకు
తనివితీరునట్లు కనిపించు కనులకు
పేదరికమునడ్డు బీదలకును!

ఆ.వె
కామవాంఛ చేత గావగరాలేక
అనుభవించుగూడు నందరెల్ల
ఇంటిలోన గలరు ఈపిసోదరి నీకు
మాటమరచిబోకు మౌనమునకు!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *