సంసారమనే ఈ సాగరంలో..

సంసారమనే ఈ సాగరంలో..
నా నావను ఆ దేవుడే నడిపిస్తున్నాడు..
ఎటు నడుపుతున్నాడో..
అర్థం కావడానికే సమయం పడుతుందంతే!!

ఉమాదేవి ఎర్రం

Previous post బాల్యం -అసుర సంధ్యలు.
Next post మనిషికి ప్రవర్తన విషయమైతే….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close