స్నేహతీరం…

స్నేహతీరం

పొద్దువాటారింది
సెలయేరై ఆలోచనలు పారుతున్నాయి
సాయం సూరీడు సాయం చేయకపోయినా
సాధికారత తోడుగా ఉంటే
నిన్ను ఆపేదెవ్వరంటున్నాడు!

telugu stories for kids

నిన్నలలో వెలిగావని మిడిసిపడకోయ్
నేడే నీకు నిజమైన పరీక్ష
అందుకే సాపేక్షంగా ఉండు
నిరపేక్షలు వదిలి
సాధించే తపనతో
తరాలను జయించు
స్నేహతీరాలను చేరతావు
సుసంపన్నుడవై !

సి.యస్.రాంబాబు

telugu stories for kids

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *