70 ఏం.ఏం లైఫ్ 

70 ఏం.ఏం లైఫ్ 

70 ఏం.ఏం లైఫ్ 

ప్రతి పరిచయం వెనకాల ఓ అర్థం
చేసుకోలేని అపార్ధం దాగుటుంది

ప్రతి స్నేహం వెనకాల కొన్ని చెప్పలేని
వాస్తవ చేదు నిజాలుంటాయి

ప్రతి బంధం వెనకాల బంధి చేసే కొన్ని

నియంత్రణ కట్టుబాట్ల నియమాలుంటాయి

ప్రతి ప్రేమ వెనకాల ఓ స్వార్థంతో
నీగూఢమైన సంకుచిత భావన వుంటుంది

ప్రతి నమ్మకం వెనకాల ఓ అభద్రత
అనుమానం పుడుతు వుంటుంది

ప్రతి ఆశ వెనకాల ఓ నిరాశ

నిరుత్సాహం నిస్సహాయత ముంచేస్తుంది

ప్రతి కోరిక వెనకాల ఓ నిశ్శబ్ద
దుఃఖనది అంతరార్థనమవుతుంది

ప్రతి కల వెనకాల ఓ క్షణిక మాయ
వుంటుంది

ప్రతి క్షణిక మాయలో భ్రమించే
ఓ అద్భుత భూతకల్పన వుంటుంది

ప్రతి మనిషి వెనకాల కనపడని మరో
మనిషి కపట నాటక కోణం దాగుటుంది

ప్రతి నాటకం వెనకాల ఓ నాటకీయ
మాయ మర్మజాలం వుంటుంది

ఆ నాటక ముంగింపుకు అసలైన సూత్రధారి
ఒకడుంటాడు విధి లిఖితంలో తల రాత

ప్రాప్తంలో కాల ప్రవాహంలో తన్నుకు
పోతాడు,తెప్ప తగల వేస్తాడు..!!

-సైదాచారి మండోజు 

వానకారుకోయిల Previous post వానకారుకోయిల
బికారినై Next post బికారినై

One thought on “70 ఏం.ఏం లైఫ్ 

  1. Super super super super super super super super super super super super super super 👌👌👌👌👏👏💐💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close