ఆడపిల్ల

ఆడపిల్ల

ఆడపిల్ల

నీ ఒడిలో చేరే ఆడపిల్ల
నీ చూపుల చెరలో చిక్కే చంటిపిల్ల
నీ చర్య కి చలించిపోయి చిన్నపిల్ల
నీ అఘాయిత్యాలకు అక్రందనతో విలవిలలాడే ఆడపిల్ల
నీ మరణం కోసం మరణశాసనం రాసే ప్రతి మహిళ..

– సూర్యక్షరాలు

ఎవరు పార్ట్ 8 Previous post ఎవరు పార్ట్ 8
Happy new year Next post Happy new year

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *