ఆధిపత్యపు బంధం

ఆధిపత్యపు బంధం

రాబందు ఆకలికి చిక్కిన కళేబరాన్ని..

స్వచ్ఛమైన మట్టిగాజుల పరిమళంపై జరిగిన దాడికి,
ఆ గాజులు తొడిగిన చేతులపై పడ్డ కోతల ధాటికి
బయిటపడ్డ రుధిరాన్ని..

మగాడి మృగ స్వభావానికి తట్టుకోలేని ఎముకలు సైతం
పెళపెళమని విరుగుతున్న తలంపుతో వచ్చిన భీకర శబ్దాన్ని..

తిరుగుబాటు ధోరణిని సహించని రాక్షస కరముల సంతకానికి కుమిలిపోతూ కమిలిపోయిన సుతిమెత్తని బుగ్గని..

గుట్కా, గంజాయి సేవించి మగతన ప్రదర్శనకి బలి తీసుకున్న జీవచ్చవ కనుగుడ్లలో జీవం లేని కన్నీటిని…

ఇంతటి కఠోర అకృత్యానికి గురి అయినా బయిటికి భావప్రకటన చేయ వీలులేని కాయానికి , ఆ రాక్షస రాజుతో ముడి కట్టబడ్డ మూడుముళ్ల ఉరితాడుని..

ఇది ఎందరో ఆడబిడ్డల సజీవ దేహాలను ఆధిపత్యపు బంధంతో నిర్జీవ రాశులుగా మారుస్తున్న రోమాంచిత వాస్తవం..

– శంభుని సంధ్య 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *