ఆర్పేద్దాం

ఆర్పేద్దాం

ఆర్పేద్దాం

దూరాలను దగ్గర చేసుకోవాలి
సూరీడు ఎంత దూరంలో ఉంటేనేం
తన ఉదయం పలకరింపు ఉద్వేగాన్నివ్వదూ!

చందమామ దూరంగా ఉన్నాడనుకుంటామా
వెన్నెల రాత్రుల్లో తనతో సంభాషిస్తూనే ఉంటాం కదా!

నువ్వు, నేను ఎవరం శాశ్వతం కాదు కదా
దూరాన్ని నాలుగు మాటలతో దగ్గర చేద్దాం
జ్ఞాపకాలే ఊరడింపు అన్నాడో కవి
అందుకే కోపాలని,మౌనాలని ఓ పలకరింపుతో కరిగిద్దాం
గుండె మంటల్ని మాటతో ఆర్పేద్దాం!

– సి.యస్.రాంబాబు

బ్రతుకు అంధకారం చేసుకోకు Previous post బ్రతుకు అంధకారం చేసుకోకు
సద్గతి Next post సద్గతి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close