ఆశ

ఆశ

1) విశ్వమందు వున్న నశ్వరమంతకు
    ఫలితమందజేయు ప్రతిభ వున్న
   ఆశచేత నరులు అవని నాశము జేయు
   సర్వజీవరాశి జచ్చుచుండె

2) ఆశ శక్తినిచ్చు అందలమెక్కించు
    ఆశ పట్టు పెంచి హాయినిచ్చు
    ఆశమేలు కొలువు అత్యాశ కీడౌను
    తెలిసి నడచు కొనుము తెలుగు బిడ్డ

– కోట

 

Related Posts