అడవి తల్లి

అడవి తల్లి

అడవి తల్లి

వరదల ఉధృతి పెరగనెలా
వాన ఉధృతి తరగనెలా
ఒంటరి గూడెం లో ఉండనేలా
కొండల్లో , కోనల్లో తిరుగుతూ
చెట్టు చేమ వెతుకుతూ పుట్ట తేనె
సహజంగా దొరికే పళ్ళు తేoపుకునే
అమ్మితే , సావుకారి ఇచ్చే దుడ్డు తోని సరుకులు తెచ్చి కడుపులు
నింపుకునే అడవి జాతి మనుషులం
ఈ వాన వలన అడవిలో కి పోలేక
ఇంట్లో ఉండలేక ,పిల్లల ఆకలో రామచంద్రా అంటుంటే వినలేక
భార్యా చూసే చిదరింపుల చూపులు
తట్టుకోలేక నన్ను నేను చంపుకుంటూ నాలో నేనే మధన పడుతూ …
అడవి తల్లి ఒక్క పూట అయినా
కరుణించక పోతుందా అని ఆకాశం వైపు చూస్తూ,

మూలకు ముడుచుకు కూర్చున్నా అశక్తుడినై…

 

 

-భవ్య

పెద్దదిక్కు Previous post పెద్దదిక్కు
పరమాత్మ Next post పరమాత్మ

One thought on “అడవి తల్లి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close