అది చాలదూ

అది చాలదూ

అది చాలదూ

గమ్యం వైపు తను నడవడు
మనకి మాత్రం నడవటం నేర్పిస్తాడు

తనకి గమ్యం లేదు
మనకు గమ్యం చూపుతాడు

కనిపించే దైవమే తానని చెప్పడుకానీ
కలతీర్చే భావనగా పలకరిస్తాడు

కాలాన్ని జయించాడా
ఏమో మరి..కాలపురుషుడనిపిస్తాడు

రేపటి చింతో బెంగో వెంటాడుతుంటే
తెలవారుతుంటుది
ప్రకాశిస్తూ పలకరిస్తాడు
అది చాలదూ

 

-సి.యస్.రాంబాబు

అర్ధ నగ్న సత్యం Previous post అర్ధ నగ్న సత్యం
మనశ్శాంతి Next post మనశ్శాంతి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close