అజ్ఞాతం

అజ్ఞాతం

నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోలేనంతకాలం…
నిన్ను నువ్వు గుర్తించలేనంతకాలం…

నీకో గుర్తింపుని…
నీకో గౌరవాన్ని…

నీకు సమాజంలో ఓ స్థాయిని…
నీకు సమాజంలో విలువని…

నిన్ను నీవు తెలుసుకునేలా…
నిన్ను నువ్వు గుర్తించేదిగా…

నిన్ను నీకు పూర్తిగా పరిచయం చేసేది…
ఇతరుల స్వభావాన్ని తెలియపరిచేది…

– గోగుల నారాయణ

Related Posts