అహా…. ఏమి ఈరోజు భారతిలో..

అహా…. ఏమి ఈరోజు భారతిలో..

మన జెండా పండుగ..
ఆనందంతో యద నిండగ..
నాటి వీరుల త్యాగం ఫలింపంగ..
నేటి స్వేచ్ఛా జీవితం మనకు లభించంగ..
భావి యువతరం ఉర్రూతలూగంగ..
అసమానతలనేడివి రూపుమాపంగ..
జయహో భారతి అంటూ నినదించంగ..
ఇలకు చేరదా ఆ సమైక్యతపు గంగ..
జీవితం ధన్యమై జీవించంగ..
మరణించినను మనిషి గా బ్రతకంగ..
అందుకై అందరం ప్రమాణం చేయంగ..

అందుకే ఇది మనందరి పండుగ…..

ఇది తలవని గుండె.. ఉన్నా దండగ…

– కిరీటి పుత్ర రామకూరి

Related Posts