ఆకలి

ఆకలి

ఆకలి

నిరుపేద వాడి ఆకలి నిస్సహాయంగా
సహాయం చేసే వాడి వైపు చూస్తోంది..

కాలే కడుపు..కాలి కడుపు కన్నీళ్లతో

ఆకలిని తీర్చే వాడి కోసం కల కంటుంది..

రాజ్యాన్ని ఏలే వాడికి
పంక్ష బక్ష్యపరమన్నాలు…
అదే పేదోడికి ఆకలితో డొక్కలెండిన కడుపులు..

కడుపు నిండిన వాడు తినలేక పడేసే

మెతుకులే కొందరి అభాగ్యుల

ఆకలి తీర్చే ఆధారాలు ఈ భారతంలో..

ఎన్నడు మారునో
ఎప్పుడు తీరునో
ఈ ఆకలి కష్టాలు..

 

-ప్రవీణ్

అన్నయ్యఅనేపిలుపు Previous post  అన్నయ్య అనే పిలుపు
చెల్లెమ్మకు అన్నతోడు Next post చెల్లెమ్మకు అన్న తోడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close