అక్షరం యొక్క ప్రాముఖ్యత

అక్షరం యొక్క ప్రాముఖ్యత

అక్షరం యొక్క ప్రాముఖ్యత

అక్షరం ఆయుధం కన్నా గొప్పది..
అక్షరంతో అజ్ణానం తొలగిపోతుంది..
అక్షరంతో అపారమైన జ్ణానం లభిస్తుంది..
అక్షరంతో ఆదాయమూ వస్తుంది..
అక్షరంతో అభివృద్ధి జరుగుతుంది..
అక్షరంతో ప్రశ్నించడం తెలుస్తుంది..
అక్షరంతో జవాబూ తెలుస్తుంది.
అక్షరం సమస్యలకు పరిష్కారాలను చూపుతుంది.
అక్షరం అద్భుతాలను చేస్తుంది..
అక్షరం అందరిలోనూ ఆత్మవిశ్వాసం నింపుతుంది..

– భరద్వాజ్

అక్షరం Previous post అక్షరం
అక్షరం Next post అక్షరం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *