అలా మార్చేసాను

ఉన్నట్టుండి నా ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చాను ,

 

Cartoon, Smiley, Ask, Puzzle, Think, Consideration

 

అది నా జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది అనుకోలేదు ,

మారాల్సింది నువ్వు కాదు నీ ఆలోచన ..

Related Posts