అలా ఉంటేనే మంచిదేమో

అలా ఉంటేనే మంచిదేమో

అలా ఉంటేనే మంచిదేమో

నేను నా పని చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది,
నాకు వేరే వాళ్ళ వల్ల ఒరిగింది ఏం లేదు,
ఒరిగేది కూడా ఏం లేదు.
నాది నేను సంపాదించి,
నా డబ్బు నా కోసమే ఖర్చు చేస్తే, అదే చాలు.
జనం నీ నుండి ఏం కోరుకోవడం లేదు,
ఏమైనా చేసినా ఎందుకు చేశావ్ అని ఆలోచిస్తుంది అంతే కానీ,
నిన్ను మంచోడు అని ఎవరూ అనరు.
ఎందుకో తెలుసా….?
ఈ సమాజం అంతా స్వార్థంతో నిండిపోయింది.
అందుకే ఒకటే చెయ్యి.

నువ్వు – నీకోసమే – నీలాగే – నీకు నచ్చినట్టు ఉండు.

– చైతన్య

అమ్మకంలో నమ్మకం Previous post అమ్మకంలో నమ్మకం
తొలి ప్రేమ లేఖ Next post తొలి ప్రేమ లేఖ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close