అమ్మ

అమ్మ

 అమ్మ

 

మహిమాన్విత శక్తి
ఆదిశక్తి రూపం
త్రిభుణైక స్వరూపం
శాంభవి సాక్షాత్కారం
అమ్మకు రూపం అమ్మ
చల్లని నేత్రముల తల్లి
చల్లని చూపుల తల్లి
చల్లని కరుణ గల తల్లి
చల్లని మనసు గల తల్లి
నర నరాల రక్తమును కలిగించి
సేద్యం చేసి
పచ్చిక చీల్చుకుని
ఓ రైతుల
పచ్చని వన దేవతల
జన్మనిస్తుంది తల్లి
జీవాన్ని పోస్తుంది నాసికలో
అల్పునికైనా
అదక్కునికైనా
కుచేలుడు కైనా
శ్రీమంతునికైనా
ప్రాణం పోసేది
జన్మనిచ్చేది
లాలన చూసేది
పాలు పెట్టేది
ఏడిస్తే బుజ్జగించేది
అమ్మకు సాటి అమ్మ
ఆది దేవత అమ్మ

-యడ్ల శ్రీనివాసరావు

అమ్మకు జేజేలు Previous post  అమ్మకు జేజేలు
మాతృమూర్తి Next post  మాతృమూర్తి

2 thoughts on “ అమ్మ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *