అమ్మ చేతి ముద్ద

అమ్మ చేతి ముద్ద

1) అమ్మ చేతి ముద్ద అమృత సమముగదా
    అంతకన్న తీపి అవని లేదు
    అమ్మ చెంతనుంటె అన్ని వున్నట్టులే
    అంతకన్న రక్ష.హాయి లేదు

– కోట

Related Posts