అమ్మ మారదు

అమ్మ మారదు

అమ్మ మారదు

 

నాకు తెలిసి అమ్మ మారదు.
పిల్లల కోసమే పనిచేస్తుంది.
కుటుంబానికి ఆధారమౌతుంది.
నాన్న మనసులో దీపమౌతుంది
తాను కొవ్వొత్తిలా కరిగిపోయి
అందరికీ వెలుగునిచ్చేస్తుంది.
తాను ఆకలితో ఉన్నా కూడా
తన పిల్లలి ఆకలి తీర్చేస్తుంది.
పిల్లలను చదివించేటప్పుడు
టీచరుగా అనిపిస్తుంది.
పిల్లల తప్పులను సరిదిద్దే సమయంలో ఓర్పుగా ఉండే
అమ్మ మారదు. ఎందుకంటే
ఆమె అమ్మ కదా.

-వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

అనాధలను ఆదరించు ప్రేమించు అమ్మ Previous post  అనాధలను ఆదరించు ప్రేమించు అమ్మ
కరుణామూర్తికి వందనాలు! Next post కరుణామూర్తికి వందనాలు!

One thought on “అమ్మ మారదు

  1. అమ్మ తన పిల్లలను ఎప్పటికీ ప్రేమిస్తూనే ఉంటుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *