అమ్మ ప్రేమ

అమ్మ ప్రేమ

ఆమె కష్టపడుతూ
ఇంకొరికి సుఖాన్నిస్తుంది
తను ఏడుస్తూ
మరొకరికి నవ్వునిస్తుంది
ఈమె మరణిస్తూ
ఒకరికి జీవితమిస్తుంది
అమ్మ

– శ్రావణ్

Related Posts