అమ్మంటే…..

అమ్మంటే…..

యాడాదికి ఒక్కరోజు నువ్వు గుర్తుచేసుకునే పదం కాదు…
సంవత్సరమంతా కనీసం పట్టించుకోకుండా
మథర్స్ డే అంటూ ఒక్క రోజు నువ్వు స్టేటస్ లో చూపెట్టే ప్రేమ కాదు..

అమ్మంటే..

వృద్ధాశ్రమాలలో ఉంచే బరువు కాదు..
ఉన్నపుడు పట్టించుకోకుండా పోయాక బలవంతగా కార్చే రెండు కన్నీటి చుక్కలు కాదు..

అమ్మంటే…

నువ్వెంత దూరం పెట్టిన
ప్రతి రోజు నీ కోసం తల్చుకునేది..నువ్వు పిండమై కడుపులో పడ్డ కాడి నుండి తను చచ్చే దాకా బిడ్డలే సర్వస్వం గా బతికే ప్రేమ జీవి…

నిజంగా నీకు అమ్మ మీద ప్రేముంటే…

నిన్ను కన్నందుకు అమ్మ కోసం అమ్మను అమ్మలా ప్రేమించు…అమ్మ కు ప్రేమను పంచు…

– ప్రవీణ్

Previous post పంచాంగము 09.05.2022
Next post బహుమతి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *