అమూల్యమైన భావన

అమూల్యమైన భావన

అశతోకాదు, శ్వాసగా భావిస్తే,
అమూల్యమైన భావన,
నీ సొంతం అవుతుంది.
సంతోషం నీలో నిలుస్తుంది.
సంతృప్తి నీకు వస్తుంది.

-బి. రాధిక

Related Posts