అమూర్త గానం

అమూర్త గానం

రోజూ చూస్తుంటానా బల్లని
అలసిన దేహాన్ని
మాసిపోయిన జ్ఞాపకాల్నీ
కడిగి ఆరేయమంటూ
ఆహ్వానించిందా బల్ల

పరికించి చూశాను
ఎంతమందికి ఆశ్రయమిచ్చిందో
ఎన్ని అనుభవాల నెమరువేతకు
నీడనిచ్చి భుజం తట్టిందో
మనతో మట్లాడుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది

నిశ్శబ్దంగా నిశ్చలంగా
ధైర్యాన్ని కప్పుకునుంటుందేమో
ఆ అమూర్త స్వరూపిణి
నాలోని బేలతనం కొత్త ఊపిరిపోసుకుంటుంది!

ఆ బల్లను చూస్తే నాకు
తరలిపోయిన అమ్మ
తిరిగొచ్చి భుజం నిమురుతున్న అనుభూతి!
పరుగు పందెంలో ఓడిపోతున్న
ప్రతిసారీ నన్ను పునస్సమీక్షించుకోమని
చోటు చూపించే
ఆ అమూర్త స్వరూపిణిికి
రోజూ నమస్కరిస్తుంటాను!

– సి. యస్. రాంబాబు

Related Posts