అందమైన లోకం

అందమైన లోకం

అంతరంగంలో మలుచుకున్న
లోకమే అందం.
అందం అనే భావన కలిగిన ఆలోచనే
అందమైన లోకాన్ని సృష్టిస్తుంది,
ఆనందమైన లోకంగా మార్చుకుంటుంది.
లోకం అందంగా వుండటం కాదు,
ఆలోచన అందంగా వుంచుకుంటే అందమైన లోకం
కనిపిస్తుంది. ఆనందం,అందం సొంతమవుతుంది.
– రాధిక.బి

Related Posts