అందంగానే ఉంది

అందంగానే ఉంది

అందంగానే ఉంది

 

చిన్నప్పటి నుంచి సీత జడచూస్తే ఆడపిల్లలందరికీ అసూయగా ఉండేది. ఆమెకు బారెడంత జుట్టు ఉండేది. ఆజుట్టే ఆమెకు అందం అని
అందరూ అంటుండేవారు.చక్కగా జడవేసుకుని వెళుతుండే ఆమెను అందరూఇష్టపడేవారు. అలాంటి సీతకుజుట్టు ఊడిపోసాగింది. మనిషినీరసంగా అయిపోయింది.

ఎన్నో డాక్టర్ పరీక్షల తర్వాతఆమెకు కాన్సర్ అని తెలిసింది.కాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేసమయంలో జుట్టు రాలిపోవటం జరుగుతుంది.అలాగే సీత జుట్టంతా రాలిపోయింది.

అయినాఆమె మోము మీద చిరునవ్వుపోకూడదు అని మితృలంతా”నీ జుట్టు లేకుండా ఉంటేనే
బాగున్నావు.

నీ నవ్వే నీకుఅందం. నీకు ఏమీ కాదు. తొందరగా కోలుకుంటావు” అని ఆమెతో అన్నారు. వారి మాటలు ఆమెకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చాయి. ధైర్యంగా నవ్వింది.
ఆమె నవ్వే ఆమెకు అందంఅనిపించేలా నవ్వింది.

-వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

ఓ చెలీ కథాకలి Previous post ఓ చెలీ కథాకలి
ప్రేమలోకం Next post ప్రేమలోకం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close