అందం

అందం

అందం, నువ్వు చూపించేది కాదు.
నిన్ను చూపించేది.

– బి.రాధిక

Related Posts