అన్నీ అలాగే కాదు

Thinker, Thinking, Person, Idea, Wondering, Gesturing

 

మీకొచ్చే ప్రతీ కష్టం,

మిమ్మల్ని కష్టపెట్టడానికి రాదు ,

ఒక్కోసారి మీకు వచ్చే కష్టాలు కూడా మీకు మంచి చేయడానికే వస్తాయి..

Related Posts