అంట

అంట

కొందరికి కల అంటా
కొందరికి సంద్రం అంటా
కొందరేమో విషం అన్నారు
ఇంకొందరు బంగారం అని
ఆపేస్తే ఆగదంట
ముందు వెనక చూడదంట
బెదిరింపుకు లొంగదంట
భయమే లేనిదంట
చావుకైనా బెదరదంట
భయమే లేనిదంట
ఏదైనా చేస్తుందంట
దానికదే లొంగనంట
కళ్ల తోనే మొదలు అంటా
కళ్ళే లేకున్నా సాగునంటా
కలలతోనే జీవనమంటా
తెలియకుండా చేరునంటా
రంగు రూపు చూడదంట
భాషలేమి ఎరుగుదంట
జాతి మతం చూడదంట
ఊరు పేరు తెలియదంట
లోన అంటా బయట అంటా
ముందు అంటా వెనక అంటా
నింగి అంత నేల అంత
విశ్వామంతా నీవెనంటా
జగతిలోన చరిత లోన నీవేనంటా
రాయలేని భాష అంటా

నీవెనంటా నీవెనంటా

ఓ ప్రేమ ఓ ప్రేమ నీవే నీవే నీవే అంతా…

– రహమతుల్లా

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *