అంతరంగం

అంతరంగం

 

అంతరంగానికి మించిన తోడు లేదు అభిమానానికి మించిన బంధం లేదు అంటారు పెద్దలు

అంతరంగం తీర్పునిస్తూనే ఉంటుంది తీసుకున్న వారికి

పరిస్థితులు అంతరంగాన్ని అణచివేసినా అవరోధాలను గమనించి సాగిస్తాయి

అంతరంగం సవాళ్ల తో మనస్సు చేస్తుంది యుద్ధమే ప్రతిరోజు

అంతరంగం సాహసం చేస్తే అన్ని మార్పులు సాధ్యమే

అంతరంగం ఎప్పుడు గంట కొట్టి వినిపిస్తూనే ఉంటుంది
ఆచరణ సాధ్యం కాదని మనమే మాటున పెట్టేస్తాం

ఎత్తుగడల చిత్తులో మనసు మాట విననిఅంతరంగం
మాయలో పడి కొట్టుకు చస్తోంది అచేతనస్థితిలో….

 

_ జి జయ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress