అనురాగ సంగమం

అనురాగ సంగమం

నీ ఒక చిరునవ్వు తో రాని ఆనందం..!
నలుగురు చిరునవ్వులు చిందిస్తే వచ్చే ఆనందమే..!
మా అక్షర లిపి కుటుంబ సమూహ సమావేశ అనురాగ సంగమ ఆనంద హేళ…!!

– సూర్యక్షరాలు

Related Posts