అర్థరాత్రి

అర్థరాత్రి

అర్థరాత్రి అర్దం మారి పోయింది నేటి సమాజంలో
ఆధునీకరణ మంత్రముతో
అర్థరాత్రి అలజడులు సృష్టిస్తున్నారు కొందరు
విద్యుత్ కాంతుల వెలుగుల్లో
వాహనాల రణగొణ ద్వనులతో
అర్థరాత్రి ఆహా అన్నంతగా 
ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో అర్థరాత్రి లేదు 
అపరాత్రి లేదు అన్నట్లు గా వుంటుంది .
మందుబాబులకు మాయాలోకం అర్థరాత్రి
జవానులకు మహత్తర
సందేశం అర్థరాత్రి
నిజంగా చెప్పాలంటే
నిషాచరులు నిద్ర లేచిన
సమయం అర్థరాత్రి
మనుషులు మత్తుగా నిద్రించే సమయం అర్థరాత్రి.
– జి.జయ

Related Posts