అర్ధరాత్రి

అర్ధరాత్రి

సుడులు తిరుగుతుంది..

మనసు..

సహకారం అందించే చేతులకోసం..

సమయం చిక్కక అందుకునేందుకు..

నేను లేని నా అనే వాడి జాడతో..

ఓ చేయూతకై చేస్తుంది సమరం,

సర్వ ప్రయత్నాలకూ తీసుకుపోతూ..

యుద్ధభూమిగా ఆ క్షేత్రం..

అర్థం చెప్పే రాత్రి తానుగా

ఏదో కథ చెప్పడం విశేషం..!!

– భాను శ్రీమేఘన

Related Posts