అర్హత

పెళ్ళికి కావల్సింది, వయసు, విద్యార్హత కాదు.

శారీరక దృఢత్వం, మానసిక పరిపక్వత.
-బి. రాధిక

Related Posts