ఆశ

ఆశ

ఆశవల్ల నరుడు అవమానములు పొందు
ఆశవల్లనరుడు అంతరించు
ఆశ వదలువాడు అవనిలో దేవుడౌ
కోట వారిమాట కోటిమూట

– కోట

Related Posts