అసూయ

అసూయ

అసూయ

మానవ పుట్టక లో లేని భావన

ఊహ తెలిసి ఆలోచన తారాస్థాయి కి చేరినప్పుడు కలిగే భావనలు

బంధాలు విడతీయు వింతలు
కరిగిపోవు ప్రేమానురాగాలు
దూరం చేయు స్నేహబంధాలు
ప్రతీకగా నిలుచు అసూయ ద్వేషాలు 

– సూర్యాక్షరాలు

అసూయ ద్వేషం Previous post అసూయ ద్వేషం
అంగీకరించలేని నిజం Next post అంగీకరించలేని నిజం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *