ఆత్మ సాక్షిగా

ఆత్మ సాక్షిగా

ఆత్మ సాక్షిగా

ప్రేమ ఏం చేస్తుందని
ఆశ్చర్యంగా అడిగే మనుషులు
నాకు ఎప్పుడు వింతేనోయ్

ప్రేమిస్తూ ప్రేమిస్తూ
మనసు మరింత సున్నితత్వం
అద్దుకుంటుందని..

ఈర్ష అసూయ ద్వేషం
ముళ్ల చిక్కులు విడదీసుకుని
గంధపు లేపనం అద్దుకుంటుందని
ప్రేమ తెలియని వారికి
తెలిపేదెలా…

అందరిలో మంచిని వెతుకుతూ
ఆనందాన్ని పంచాలని
అవధి లేకుండా
ప్రేమిస్తూనే ఉంటుందని

ప్రేమకు అలవికాని
రంగులు అద్దుతూ అద్భుతాలు
సృష్టిస్తూనే ఉంటుందని ..
ప్రేమే తెలియని వారికి
వివరించేదెలా…

ఒక్కసారి ప్రేమించి చూడు
నీవు నీవుగా ఉండి
ఆకాశమంత ప్రేమించు

కంటి ముందు
రూపు నిలవనంతగా
సముద్రమంత ప్రేమించు

ప్రేమలోగిలిలో అడుగుపెట్టి చూడు
నీ … నా రేఖలు చెరిగిపోతాయి
ప్రేమ తప్ప మరొకటి కనిపించదని
ఆత్మ సాక్షిగా చెబుతున్నా…..
అనుసరించి చూడు..

-గురువర్థన్ రెడ్డి

కపట ప్రేమ Previous post కపట ప్రేమ
మాట్లాడు  Next post మాట్లాడు 

2 thoughts on “ఆత్మ సాక్షిగా

  1. కవిత మనసుకు హత్తుకునేలా వ్రాసారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close