బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి

గుండెల్లో విషాదం
కళ్ళలో ఆశలు
పెదవులపై నవ్వు
మధ్యతరగతి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి

– ఎస్. రహాంతుల్ల

నేను Previous post నేను
జీవన సమరం Next post జీవన సమరం

3 thoughts on “బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close