బందిఖాన

బందిఖాన

పచ్చని చిలుక
బంగారు బొమ్మ
పెళ్లి అను బంధంతో
బందిఖాన చేస్తిరి…
మోసం చేసి.
సంపాదన అనే ఉచ్చులో
ప్రేమా, అనురాగాలను
బందిఖాన చెస్తిరి…
ఎన్నుకొన్న పాలకులు
పాలనా అనే పేరుతో
పాలితులను, అధికారులను
బందిఖాన చేసిరి…
విప్లవ కారులను
స్వాతంత్ర యోధులను
కవితలు, పాటలతో
మేల్కొలిపే కవులను
బంది ఖాన చేసిరి….

బందిఖాన ఏ ఒక్కరినీ నిలువరించలేక పోయింది
కృష్ణుడితో సహా

– హనుమంత

Related Posts