బంగారూ కొలిమి

బంగారూ కొలిమి

నీ పలుకులకు

పల్లకి మోసినపుడు బంగారూ కొలిమిలో కొలతనైతినే..

నీ పలుకే బంగారమాయెనే…..

– బాబు

Related Posts