భేతి హాస్యరసం 

భేతి హాస్యరసం

టీచర్ :- పిల్లలందరూ అటెండెన్స్ పలకండర్రా … నంబర్ వన్ టిల్లు అంది.

8 సంవత్సరాల పిల్లవాడు లేచి నిలబడి చేతులు కట్టుకొని నిలబడి వంకర్లు తిరుగుతూ సిగ్గుపడుతూ నెమ్మదిగా బూటుల్డి అన్నాడు.

“ఏమిట్రా.. అటెండెన్స్ పలకరా అంటే బూతులు తిడుతున్నావ్ ” మొద్దు వెధవ అంటూ వెళ్లి టిల్లు చెవి వడిపెడుతోంది టీచర్.

అప్పుడే తమ్ముడికి టిఫిన్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన రాధా..

“టీచర్ మా తమ్ముని ఎందుకు కొడుతున్నారు.?

వీడు చిన్నంతరం పెద్దంతరం లేకుండా బూటుల్డి అంటూ బూతులు తిడుతున్నాడు.

అయ్యో.. టీచర్ బ్యూటిఫుల్ లేడీ అంటున్నాడు వాడికి పలకడం రాక అలా అన్నాడు.

టీచర్:-🙄🙄🤭🫢😄😄

 

– భేతి మాధవి లత

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *