బొమ్మ

బొమ్మ

బొమ్మ

 

అమ్మ పొత్తిళ్ళలో పూసిన బొమ్మను నేను
నీ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టీ ప్రాణం పోసావు
ప్రాణంపోయే బాధను భరించి నన్ను చూసి మురిసావు
పదాలు పలకని పెదవులకు తొలి పిలుపు నీవమ్మ
దైవానికి ప్రతిరూపం
ప్రత్యక్ష దైవం అమ్మ

 -భరద్వాజ్

అమ్మ Previous post అమ్మ
అమ్మ ప్రేమ Next post  అమ్మ ప్రేమ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close