బ్రతుకు బంధాల విలువ

బ్రతుకు బంధాల విలువ

బ్రతుకు భారమైన సాగుతున్న ఈ సాంకేతిక లోకంలో..

బంధాల విలువ బారెడు దూరం పారిపోయే గుండె బరువై….

– సూర్యాక్షరాలు

Related Posts