బుజ్జగింపు

బుజ్జగింపు

అక్షరం మూతి బిగించిన వేళ
అశాంతి వలయాలు
ఆవరించి ఉన్నాయి!
అక్షరాన్ని కరిగించాలనో
నవ్వించాలనో మనసుదో తాపత్రయం
అక్షరాలుగా మారలేదని ఆలోచనలు కంగారుపడుతుంటాయి!
అక్షరం పదంగా మారి
కదం తొక్కుతుంటే తొలకరి జల్లంత హాయి
వళ్ళంతా అల్లుకుంటుంది!
అది తెలిసేనేమో అక్షరం ఇలా ఏడిపిస్తుంటుది!

-సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *