సాలభంజికలు అంటే ఏమిటి విక్రమార్కుడుకి అసలు సాలభంజికల సింహాసనం ఎలా లభించింది ?

సాలభంజికలు అంటే ఏమిటి విక్రమార్కుడుకి అసలు సాలభంజికల సింహాసనం ఎలా లభించింది ? సాలభంజికలు అంటే ఏమిటి విక్రమార్కుడుకి అసలు సాలభంజికల సింహాసనం ఎలా లభించింది ? పట్టువదలని విక్రమార్కుడు శవాన్ని భుజాన వేసుకుని నడచి పోతూ ఉంటాడు తెలుసు కదా?...

మధురమైన అనుభూతులు

మధురమైన అనుభూతులు   ఒకప్పుడు పోస్ట్ బాక్స్ లే ఒకరిని ఒకరికి దగ్గర చేర్చేవిదూరంగా ఉన్నా కూడా!ఆ పోస్ట్ మాన్ కోసం ఎదురు చూపులు ఎంతో తీయగాఉండేవి.. అతని రాక వేయి వసంతాల తీరుగా భావించే వారు..టెలిగ్రాం వస్తే మాత్రం భయపడే...
Close