మధురమైన అనుభూతులు

మధురమైన అనుభూతులు   ఒకప్పుడు పోస్ట్ బాక్స్ లే ఒకరిని ఒకరికి దగ్గర చేర్చేవిదూరంగా ఉన్నా కూడా!ఆ పోస్ట్ మాన్ కోసం ఎదురు చూపులు ఎంతో తీయగాఉండేవి.. అతని రాక వేయి వసంతాల తీరుగా భావించే వారు..టెలిగ్రాం వస్తే మాత్రం భయపడే...
Close