కన్యక 

 కన్యక  నాడు గుడిలో మండే గుండం మంట ఇంటిని ముట్టి ఆడగా కన్న నరపతి గుండె దిగులై పట్లు వెలుదోల్చన్ భక్తి పరమసమైన మనసున దుర్ఘనప్పుడు కొలిచి కన్యక ముక్తి పెడుతూ ఉడ్చి నగలన్ శక్తి కీ అర్పించన్ అన్నలారా తండ్రుల్లారా...
Close