ఓటుతోనే మార్పు

ఓటుతోనే మార్పు

పవిత్రమైన ఓటును అపవిత్రం చెయ్యదు.

పవిత్రమైన ఓటును అపవిత్రం చెయ్యదు.

తను

తను

ఓటే మిగిలింది - అభివృద్ధి అందనంది

 ఓటే మిగిలింది – అభివృద్ధి అందనంది

యుద్ధం

యుద్ధం

శ్రద్ధాంజలి

శ్రద్ధాంజలి

ఎవరు వాళ్ళు

ఎవరు వాళ్ళు?

గారడి

గారడి

కూటికోసం_బాటసారి

కూటికోసం_బాటసారి…

ఓటు

ఓటు

మహిళా ఓటరు శక్తి

మహిళా ఓటరు శక్తి

పండాకుల ఎండిన పరువాలు

పండాకుల ఎండిన పరువాలు

విరబూసిన పూల కొమ్మ

విరబూసిన పూలకొమ్మ

పూకొమ్మల పరిమళాలు

పూకొమ్మల పరిమళాలు

ఓ నవకవీ!

ఓ నవకవీ!

స్త్రీ అంటే అవసరం కాదు ధైర్యం

స్త్రీ అంటే అవసరం కాదు ధైర్యం