సెల్ చెలి

సెల్ చెలి

సెల్ చెలి

కాకితో కబురంపితే వస్తామనే చుట్టాలు
కాకి ఆరవగానే చుట్టాల కోసం ఎదురు చూపులుచూసే రోజులు పోయే
ల్యాండ్ లైన్ కి కాలం చెల్లు
అరచేతిలో సెల్లు వచ్చే
ప్రపంచాన్ని చూపింది
మూల మూల జరిగే అకృత్యాలు
అరచేతిలోనాయె ఉద్వేగాలు పెరిగి విధ్వంసాలు చెలరేగే

పెరిగిన టెక్నాలజీ ఫలితం
ఎన్నో లాభ నష్టాలు మోసుకొచ్చే
మనిషుల మధ్య పెరిగే దూరం
తరిగిన భౌతిక స్పర్శలు
పెరిగిన అబద్ధాలు
ఎక్కడో ఉంటాడు ఇక్కడే వున్నానంటాడు
చాప కింద నీరులా
కుంగుతున్న మనసులు
పెరిగే అనారోగ్యాలు
టి. వి. తో కుటుంబాలు దూరం
సెల్ తో ఒకే కుటుంబంలోని
మనుషులే దూరం
ఎవరి సెల్ వాళ్లదే
ఎవరి ప్రపంచం వాళ్లదే
ఏది ఏమైనా సెల్ కి జోహార్లు

– మోటూరి శాంతకుమారి

నా అరచేతి స్వర్గం Previous post నా అరచేతి స్వర్గం
పిల్లల ప్రాణాలు Next post పిల్లల ప్రాణాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close