చందమామ

చందమామ

అందమైన చందమామ

దరిచేరిన చందమున

చూడ తనివి తీరునెపుడు

ఈ చీర అన్నావు ఆ చీర అన్నావు

అవెందుకడ్డ మనుకొంటి నీ

అందములచూడ

చూపుల కేముండెనడ్డు

పెదవులకు ఏమి వుండె

తనివి తీరగ నీ తనువు ఒంటరిగ చూడ

తనువు పులకరించు తన్మయత్నమున

తనివి తీరగ,చెపుదు నువు చీర కట్ట

తనివి తీరునెపుడు! నే చెప్పుటెపుడు!

– రమణ బొమ్మకంటి

Related Posts